Tajniki pozwoleń na budowę w prawie budowlanym – szansa dla domów całorocznych do 35m2 na zgłoszenie

Zgodnie z art. 29. Pr. bud. oraz Regulamin ROD ,

Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę:

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
Na działkach prywatnych:

Wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35m2 i wysokości nieograniczonej, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki(Garaż i domek do 35m2)


Na działkach należących do ROD: Altan działkowych i obiektów gospodarczych do wysokości 5 metrów przy dachu dwuspadowym i 4m przy dachu płaskim, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176)


W tych przypadkach na podstawie procedury zgłoszenia możemy wybudować dowolny budynek gospodarczy, garaż, altanę, przydomowy ganek, oranżerię, domek letniskowy o ile spełnimy kilka zasad:
Musi być to budynek wolno stojący
(wyjątek stanowią ganek i oranżeria, które muszą być przydomowe),


Parterowy czyli jednokondygnacyjny- co nie oznacza, że nie może mieć antresoli
(sypialnia na poddaszu)

Powierzchnia zabudowy czyli po obrysie zewnętrznym tego budynku powinna być maksymalnie 35m2. Taki budynek, może być wybudowany w dowolnej technologii (np. murowanej, lekkiej szkieletowej), może mieć dowolne fundamenty np. żelbetowe, oraz może być podłączony – np. do kanalizacji, wody, prądu itd.


W przypadku budynku letniskowego na zgłoszenie możemy wybudować taki budynek, jeśli liczba obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Czyli jeśli mamy działkę mniejszą niż 500 m2 budowa takiego budynku wymaga już pozwolenia na budowę.


Natomiast przy budynkach gospodarczych wymóg jest taki, by liczba obiektów podanych w przepisie (czyli nie tylko budynków gospodarczych, ale też np. garaży) nie przekroczyła dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Czyli na działce mniejszej niż 500 m2 możemy na zgłoszenie wybudować jeden z obiektów wskazanych w tym przepisie.Dach płaski i dach stromy są sprecyzowane w Polskiej Normie PN-89/B-10425, zgodnie z którą:

Dach płaski – to dach, którego połacie dachowe są nachylone do płaszczyzny pod kątem mniejszym niż 12°,
Dach stromy – to dach, którego połacie dachowe są nachylone do płaszczyzny pod kątem większym niż 12°.

O zamiarze budowy altany działkowej do 35m2 trzeba powiadomić na piśmie zarząd ROD.
Zarazem o budowie domku do 35m2 należy powiadomić starostwo powiatowe dokładniej wydz. Architektury oraz napisać powiadomienie.
Do wskazanego powiadomienia należy dołączyć rysunek uwzględniający powierzchnię zabudowy, wysokość oraz usytuowanie altany względem granic działki.

Po uzyskaniu zgody na postawienie budynku gospodarczego lub altany należy zachować odpowiedni odstęp od granic działki, odstęp ten nie może być mniejszy niż 3 metry bez okien, natomiast 4 metry z oknami.

Znając już wszystkie uregulowania dotyczące altany działkowej i jej wymiarów można przystąpić do projektu domku letniskowego do 35m2 i budowy.